Consells de seguretat de gas

Com mantenir la instal·lació de gas en bon estat

 • Parar atenció a la instal·lació: la flama ha de ser blava i estable. Vigila l'estat dels tubs flexibles dels aparells i que aquests siguin d'alta seguretat.
 • Mantenir la instal·lació al dia: tens l'obligació de tenir la instal·lació en bon estat. La companyia distribuïdora ha de fer la inspecció de la instal·lació de gas i l'usuari, facilitar-hi l'accés per poder fer-la.

 • Mantenir una ventilació adequada: comprovar que les reixetes de ventilació i la sortida de gasos dels aparells estan en perfectes condicions.
 • Tancar la clau de pas en absències prolongades per prevenir accidents.

 • En mans de professionals: recordar que només una empresa instal·ladora autoritzada pot fer o modificar una instal·lació de gas.

 

Consells de seguretat d'electricitat

 • Tallar la llum de la teva comunitat de propietaris davant de qualsevol incidència.
 • Pregunta'ns si tens dubtes sobre el manteniment o el funcionament correcte de la teva instal·lació trucant al 900 100 251.
 • Evitar el contacte amb equips elèctrics amb les mans i els peus molls. Comprova que l'aparell no estigui moll. Els lavabos, les canonades, desguassos, tancaments metàl·lics de portes i finestres, radiadors, etc., han d'estar connectats entre si i a la xarxa de terra.
 • Comprovar que la tensió dels electrodomèstics és l'adequada i que disposes de prou potència elèctrica contractada.
 • Si necessites manipular els electrodomèstics, desconnecta'ls estirant la clavilla aïllant que els connecta a la paret.
 • Ubicar els electrodomèstics en una distància prudencial de la paret per evitar el sobreescalfament. Si apareix fum o alguna olor inusual, desconnecta'ls immediatament i fes-los revisar per un tècnic.
 • A l'exterior, cal tenir precaució amb les infraestructures elèctriques com ara torres, pals d'electricitat i casetes de transformació. 

 

Mantingues la teva instal·lació elèctrica amb seguretat
 • Comprovar que l'interruptor general i el quadre de comandament i protecció estan situats en un punt fàcil d'accedir-hi.
 • No utilitzar mai aparells amb cables pelats, clavilles trencades, endolls deteriorats, etc.
 • Almenys una vegada al mes, comprovar que el diferencial funciona correctament.
 • No bloquejar els interruptors automàtics, perquè funcionin lliurement en cas de fallada en la instal·lació.
 • Si un aparell et fa enrampades, desendolla'l immediatament i avisa un tècnic.
 • No sobrecarregar les instal·lacions elèctriques i no posar cables elèctrics sota de les catifes.
 • Utilitzar un endoll per a cada receptor, quan sigui possible. Les connexions múltiples poden produir sobreescalfaments.
 • Revisar que els llums funcionen correctament i allunyar-los de cortines i parets.
 • No col·locar pantalles o recorregut de cables a prop de focus de calor.