D'acord amb la legislació vigent, el manteniment, la conservació i el bon ús de la instal·lació de gas natural és responsabilitat del seu titular o, en el seu defecte, dels usuaris.

En què consisteix la inspecció periòdica de la instal·lació?

La comprovació, a través de les parts visibles i accessibles, de l'estanquitat.

Verificar la correcta combustió higiènica dels aparells de gas.

Comprovar l'evacuació correcta dels productes de la combustió.

 

Quan i qui ha de fer la inspecció de la meva instal·lació?

Les instal·lacions de gas natural han de ser inspeccionades periòdicament d'acord amb la legislació vigent, "Les empreses instal·ladores de gas habilitades o els distribuïdors de gasos combustibles per canalització hauran d'efectuar cada 5 anys una inspecció de les instal·lacions receptores dels usuaris” ( Reial decret 984/2015, de 30 d'octubre).

En cas que la teva distribuïdora sigui Gas Natural Distribució, les visites es programen amb diversos dies d'antelació i s'informa de la data en la qual es farà la inspecció mitjançant cartes als titulars i cartells d'avís a la finca.

 

Recorda que...

El personal d'inspecció ha d'anar sempre degudament acreditat.

El pagament de la inspecció de la instal·lació individual s'efectua a través de la factura del gas, mai en el moment de la inspecció.

En cas d'haver detectat anomalies a la instal·lació, pots demanar el justificant de correcció d'anomalies.

 

 

Enllaços relacionats:

Tarifes del servei d'inspecció periòdica 

Justificant de correcció d'anomalies 

Identifica al nostre personal