Com mantenir la instal·lació de gas en bon estat

Parar atenció a la instal·lació: la flama ha de ser blava i estable. Evita que s'apaguin els fogons mentre cuines. Avisa el servei tècnic del fabricant si la flama taca els cassons. Vigila l'estat dels tubs flexibles dels aparells i que aquests siguin d'alta seguretat.

Mantenir la instal·lació al dia: tens l'obligació de tenir la instal·lació en bon estat. La companyia distribuïdora ha de fer la inspecció de la instal·lació de gas i l'usuari, facilitar-hi l'accés per poder fer-la.

Mantenir una ventilació adequada: comprovar que les reixetes de ventilació i la sortida de gasos dels aparells estan en perfectes condicions.

Tancar la clau de pas en absències prolongades per prevenir accidents.

En mans de professionals: recordar que només una empresa instal·ladora autoritzada pot fer o modificar una instal·lació de gas.

 

Consells de seguretat d'electricitat: mantingues la teva instal·lació elèctrica amb seguretat

Tallar la llum del negoci si hi ha qualsevol incidència.

Pregunta'ns si tens dubtes sobre el manteniment o el funcionament correcte de la teva instal·lació trucant al 900 100 251.

Evitar el contacte amb equips elèctrics amb les mans i els peus molls. Comprova que l'aparell no estigui moll. Els lavabos, les canonades, els desguassos, els tancaments metàl·lics de portes i finestres, els radiadors, etc. han d'estar connectats entre si i a la xarxa de terra.

Comprovar que la tensió dels electrodomèstics és l'adequada i que disposes de suficient potència elèctrica contractada.

Si necessites manipular els electrodomèstics, desconnecta'ls estirant la clavilla aïllant que els connecta a la paret.

Ubicar els electrodomèstics a una distància prudencial de la paret per evitar el sobreescalfament. Si surt fum o alguna olor inusual, desconnecta'ls immediatament i fes-los revisar per un tècnic.

A l'exterior, tenir precaució amb les infraestructures elèctriques com ara torres, pals d'electricitat i casetes de transformació.

Comprovar que l'interruptor general i el quadre de comandament i protecció estan situats a un punt fàcil d'accedir-hi.

No utilitzar mai aparells amb cables pelats, clavilles trencades, endolls deteriorats, etc.

Almenys una vegada al mes, comprovar que el diferencial funciona correctament.

No bloquejar els interruptors automàtics perquè funcionin lliurement en cas de fallada a la instal·lació.

Si un aparell et fa enrampades, desendolla'l immediatament i avisa un tècnic.

No sobrecarregar les instal·lacions elèctriques i no posar cables elèctrics sota les catifes.

Utilitzar un endoll per a cada receptor, quan sigui possible. Les connexions múltiples poden produir sobreescalfaments.

Revisar que els llums funcionen correctament i allunyar-los de cortines i parets.

No col·locar pantalles o recorregut de cables prop de focus de calor.