Sistemes de Calefacció

La tendència dels darrers anys posa de manifest l'ús creixent de la calefacció. La calefacció pot arribar a representar una part molt important de l'energia consumida als edificis. Segons el tipus d'energia utilitzat, pot significar més del 50% dels consums energètics totals.

Sistemes de calefacció: calderes i equips terminals


Monitoratge i gestió energètica

La gestió energètica és un procediment organitzat de previsió i control del consum d'energia. Té la finalitat d’obtenir la major eficiència en el subministrament, la conversió i la utilització de l'energia, sense disminuir les prestacions necessàries per obtenir bons nivells de benestar.

Monitoratge i gestió energètica


Llums i lluminàries

Per escollir el tipus de llum més adient per a cada ús cal tenir en compte: el flux, l'eficàcia o el rendiment, la vida útil i la temperatura de color.

Llums i lluminàries
 

Cambres frigorífiques en el sector terciari

Una cambra frigorífica és un compartiment tèrmicament aïllat, amb un compressor que manté les temperatures mitjanes interiors baixes, on es conserven i guarden els aliments.

Cambres frigorífiques al sector terciari


Climatització industrial: Unitats de tractament d’aire

L’objectiu de la climatització és aconseguir, en una planta industrial, unes condicions òptimes i estables de: temperatura, humitat i qualitat de l’aire.

Climatització industrial: unitats de tractament d'aire 
 

Totes les tecnologies

Consulta el catàleg complet de tecnologies que t'ajudaran a potenciar l'eficiència energètica del teu negoci.

Veure totes les tecnologies