Incandescents

Les làmpades incandescents són les més comuns a les cases espanyoles pel baix cost i la facilitat d'ús que presenten. El funcionament d'aquestes làmpades es basa a fer passar un corrent elèctric per mitjà d'un filament de wolframi; aquest filament assoleix temperatures molt elevades en què s'emeten radiacions que són visibles per a l'ull humà. Aquestes làmpades són les que consumeixen més energia; tenen una vida útil de 1000 hores i una reproducció del color excel·lent.

 
Halògenes

Les làmpades halògenes tenen el mateix sistema que les incandescents, és a dir, passar el corrent elèctric per un filament, però a l'interior contenen un compost halogen la funció del qual és evitar que el tungstè del filament s'evapori i es dipositi a l'ampolla. D'aquesta manera s'incrementen la vida i l'eficiència de la làmpada: la vida útil augmenta fins a 2.000 o 3.000 hores. Aquestes làmpades proporcionen llum d'alta qualitat (excel·lent reproducció cromàtica, alta intensitat, etc.), per la qual cosa es fan servir en zones que requereixin una il·luminació especial, per fer ressaltar quadres, zones decoratives, etc. Avui dia hi ha halogenades dicroiques de sota consum, aquest tipus de làmpada és l'halogenada més utilitzada: la seva versió eficient proporciona les mateixes característiques d'il·luminació amb més vida útil, 5.000 hores, i un 40% menys de consum.


Fluorescents

Les làmpades fluorescents tubulars o fluorescents estan formades per un tub de vidre que conté una petita quantitat de gas. La llum es genera per excitació del gas en sotmetre'l a una descàrrega elèctrica entre dos elèctrodes. Per fer funcionar aquesta tecnologia es necessita un equip auxiliar, si bé al mercat hi ha fluorescents que el duen integrat.

L'equip auxiliar es pot adquirir compacte o amb els tres

components per separat:

Reactàncies o balasts: Proporcionen energia a la làmpada fluorescent. N'hi ha de dos tipus: els balasts electrònics i els electromagnètics. La tecnologia electrònica ofereix un 25% d'estalvi energètic en comparació de l'electromagnètica, a més d'una arrencada més ràpida i fiable, i l'eliminació del molest pampallugueig.

Arrencador: eleva la tensió inicial necessària a l'encesa perquè comencin a funcionar.

Condensador: es fa servir per corregir el factor de potència, que a les làmpades fluorescents és molt baix.

Els fluorescents es classifiquen en funció del diàmetre: T12 (36 mm de diàmetre); T8 (28 mm de diàmetre), la més freqüent; T5 (16 mm de diàmetre), aquest fluorescent només funciona amb equips auxiliars electrònics i és el més eficient. Aquestes làmpades consumeixen un 80% menys que les incandescents i tenen una vida útil entre 8 i 10 cops superior.
 

Làmpades de baix consum

Les làmpades de baix consum (LBC) són en realitat làmpades fluorescents compactes (LFC). Amb la tecnologia dels tubs fluorescents, la mida es redueix i l'equip auxiliar s'integra per poder substituir directament les làmpades incandescents. Consumeixen un 80% menys que les convencionals i duren entre 8 i 10 cops més.
 

LED

Els LED (Lighting Emitting Diode, díode electroluminescent) són dispositius semiconductors (díode) que transformen directament el corrent elèctric en llum. Com que no tenen filament, la seva vida útil és molt llarga, fins a 45.000 hores, i a més consumeixen fins a un 80% menys que les incandescents convencionals. És la tecnologia més moderna i ja ofereix làmpades per al sector domèstic, de manera que pot substituir directament les incandescents convencionals.

 

Optimitzeu el consum d'energia de les vostres bombetes

Simulador d'il·luminació