Quina és la situació de partida?

Des de l'1 de juliol del 2009, els consumidors amb una potència contractada igual o inferior a 10 kW es podien acollir a la tarifa d'últim recurs (TUR), fixada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, contractant amb una comercialitzadora de referència.

Des de l'1 de gener del 2014, el que es coneix com a TUR ha passat a anomenar-se preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).

El Reial decret 216/2014, del 28 de març, estableix un nou sistema de preu voluntari per al petit consumidor, aplicable a partir de l'1 d'abril, en què canvia la manera de calcular el preu de l'energia en la factura, i passa a determinar-se en funció del cost horari de l'energia. Addicionalment, obliga les comercialitzadores de referència a oferir una alternativa de preu fix per als seus clients amb dret a PVPC.

 

Quines són les tarifes ofertes per les comercialitzadores de referència?

A partir del 15 d'abril del 2014, per als consumidors connectats a baixa tensió i amb una potència contractada menor o igual a 10 kW hi ha les tarifes de llum següents ofertes per les comercialitzadores de referència:

  • Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).

  • Preu fix a 12 mesos.

  • Tarifa d'últim recurs per a consumidors vulnerables.

Addicionalment, als subministraments en baixa tensió que tenen una potència > 10 kW, o als subministraments en alta tensió que transitòriament manquen d'un contracte en mercat lliure i que continuen consumint electricitat, se'ls aplicarà la tarifa d'últim recurs per a clients transitoris que, a data d'avui, està definida com el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC sense discriminació horària) amb un 20% de recàrrec.


Com es calcularà a partir d'ara el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC)?
Fins ara es fixava per normativa un PVPC trimestral, i a partir de l'1 d'abril del 2014 aquest preu es calcula amb el nou sistema establert pel RD 216/2014 que té en compte el cost horari de l'energia per a la determinació del preu. 

Com està configurat el PVPC?
  1. Cost de producció d'energia elèctrica: es determinarà partint del preu horari dels mercats diari i interdiari durant el període al qual correspongui la facturació, els costos dels serveis d'ajustament del sistema i, si s'escau, altres costos associats al subministrament, tal com estableix el RD 216/2014.

  2. Els peatges d'accés i els càrrecs que corresponguin.

  3. Els costos de comercialització que es determinen per normativa.

 

Què és el preu fix a 12 mesos?

Les comercialitzadores de referència estan obligades a fer una oferta alternativa al PVPC consistent en un preu fix anual per als consumidors amb dret a acollir-se al PVPC i que hi optin expressament.

Cada comercialitzadora de referència tindrà una única oferta de preu fix, vigent durant un mes i aplicable durant un any des de la contractació.

Aquestes ofertes estan publicades al web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència des del 5 d'abril.

 

Com es configura l'oferta de preu fix a 12 mesos?

El preu fix a 12 mesos inclou:

 Els preus dels peatges d'accés i, quan sigui procedent, els càrrecs i altres despeses que siguin aplicables al subministrament que es publiquin al BOE en cada moment. Aquests preus podran ser objecte de revisió d'acord amb la normativa que correspongui.

Un preu per la resta del cost del subministrament elèctric que serà fix durant tot el període anual de vigència del contracte. Aquest preu podrà ser objecte de revisió transcorregut el termini d'un any des de la formalització del contracte d'acord a l'oferta en vigor en cada moment.
 

Quan es començaran a aplicar els nous preus de PVPC?

Tindrem dues fases:

Fase 1: des de l'1 d'abril de 2014 fins que el sistemes estiguin llestos per adaptar la facturació de cada client al PVPC, el PVPC amb què es contractarà i facturarà als nostres consumidors serà el PVPC transitori que apareix al web.

Fase 2: a partir del moment en què els sistemes estiguin llestos (1 de juliol), es facturarà al client segons el PVPC corresponent al seu període de facturació. En aquest moment no podrem publicar cap PVPC ni informar des de la plataforma dels PVPC, sempre referenciarem a consulta.

 

Quan es farà la regularització del PVPC en la meva factura?

Les regularitzacions efectuades aniran especificades clarament en la primera factura que s'emeti a cada consumidor a partir de l'1 de juliol del 2014.
 

Puc contractar ja el preu fix a 12 mesos?

Sí, a partir de l'aprovació de la publicació de l'oferta a preu fix per part de la CNMC, qualsevol client que ho sol·liciti la podrà contractar sol·licitant-ho a la comercialitzadora de referència. 

Si el meu contracte era a PVPC (antiga TUR), quina és la meva situació actual?

D'acord amb el que estableix la legislació vigent, tots els clients que tenien contractada l'antiga TUR, actual PVPC, passen a tenir el PVPC segons la nova metodologia de càlcul, i només els clients que ho sol·licitin expressament es podran acollir a l'oferta alternativa de preu fix.
 

Si contracto un nou punt de subministrament de llum, quines són les meves opcions?

Pots optar per contractar a preu lliure amb una comercialitzadora lliure o pots contractar una de les tarifes fixades ofertes per una comercialitzadora de referència (PVPC, preu fix o, si fossis consumidor vulnerable, la tarifa d'últim recurs).
 

Com afecta el nou sistema de PVPC als clients amb abonament social?

Els consumidors amb abonament social, consumidors vulnerables, tindran una tarifa d'últim recurs.

El preu de la tarifa d'últim recurs serà el PVPC descomptant el bo social, que és un descompte del 25% en tots els termes que el componen. 

 

Qui té dret a sol·licitar la tarifa d'últim recurs per a consumidors vulnerables?

Les tarifes d'últim recurs per a consumidors vulnerables s'aplicaran als consumidors que compleixin les condicions següents:

  • Llars amb una potència contractada inferior a 3 kW: si l'adreça del punt de subministrament és l'habitatge habitual del client i disposa d'una potència < 3 kW, se li aplicarà l'abonament social d'acord amb la normativa vigent.

  • Pensionistes amb 60 anys o més que percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.

  • Famílies nombroses.

  • Famílies amb tots els seus membres en situació d'atur.

Per als casos que s'indiquen, el consumidor contractarà PVPC i, posteriorment, haurà d'acreditar que compleix els requisits per sol·licitar el descompte de l'abonament social mitjançant els formularis i els mitjans que s'indiquen al web.
 

Si tinc abonament social, em puc acollir al preu fix a 12 mesos?

Els consumidors vulnerables amb dret al descompte per abonament social no es poden acollir al preu fix anual sense perdre la bonificació de l'abonament social.

Els clients transitoris tampoc no es podran acollir al preu fix a 12 mesos. 
 

 


Enllaços relacionats:

Tarifa d'últim recurs (TUR)