Normes tècniques de Compromís seguretat i salut

Les empreses col·laboradores de Gas Natural Fenosa tenen establert, com a estratègia global i irrenunciable en el desenvolupament de les seves activitats, l'estricte respecte als paràmetres establerts al Pla compromís amb la seguretat i la salut a la feina.


Per això, es comprometen a conèixer, donar a conèixer als seus treballadors directes o d'empreses col·laboradores, executar i facilitar el desenvolupament de la normativa i els procediments que formen el Pla compromís amb la seguretat i la salut.


A continuació, es recull aquesta normativa bàsica inclosa a l'annex "Compromís seguretat i salut" del plec de Condicions particulars, document que forma part de la documentació contractual.

Clasificación de incidentes

Estándar de Seguridad y Salud: Control Previo, Inspecciones Documentadas y Reuniones Coordinación con EECC

Estándar de Seguridad y Salud: Régimen sancionador aplicable a empresas contratistas

Taula de documents Estandar_Seguridad_Salud_Regimen_sancionador
Nom de l'informe Descripció Arxius

Defineix els criteris del règim sancionador a les empreses contractistes de Gas Natural Fenosa

Defineix el règim sancionador a les empreses col·laboradores de Gas Natural Fenosa derivat de l'incompliment dels requisits i condicions de seguretat i salut establerts o que s'establiran en les relacions contractuals entre la companyia i les empreses col·laboradores.

Proceso de comunicación, investigación y seguimiento de accidentes e incidentes

Taula de documents Proceso_comunicacion_investigacion_seguimiento_accidentes
Nom de l'informe Descripció Arxius

Estableix les actuacions que cal desenvolupar en relació amb tot el procés de gestió de l'accidentabilitat

Estableix les actuacions que cal desenvolupar per Gas Natural Fenosa en relació amb tot el procés de gestió de l'accidentabilitat, inclosa la notificació, la classificació, la recerca, el seguiment i la verificació d'adopció de mesures correctores, així com l'anàlisi estadística i la comunicació de lliçons apreses, de tots els accidents i els incidents.

Programa de Observación preventiva de Seguridad (OPS)

Taula de documents Programa_Observacion_preventiva_Seguridad_OPS
Nom de l'informe Descripció Arxius

Reflecteix els requeriments mínims en què s'han de basar els programes d'Observació Preventiva de Seguretat

Programa dissenyat per incrementar el nivell de consciència sobre els comportaments insegurs i promoure l'adopció de comportaments segurs a la feina a través de la identificació, l'observació, la comunicació i el compromís individual de cada treballador amb la seguretat i la salut.