En que consiste a inspección periódica da instalación?

  • A comprobación, a través das súas partes visibles e accesibles, da estanquidade.

  • Verificar a correcta combustión hixiénica dos aparatos a gas.

  • Comprobar a correcta evacuación dos produtos da combustión.
     

Cando e quen debe realizar a inspección da miña instalación?

As instalacións de gas natural deben ser inspeccionadas periodicamente conforme á lexislación vixente, "a realización da inspección corresponde sempre á empresa distribuidora de gas, que está obrigada a realizala cada 5 anos" (Real decreto 919/2006 do 28.07.2006).

En caso de que a túa distribuidora sexa Gas Natural Distribución, as visitas prográmanse con varios días de antelación e infórmase da data na que se realizará a inspección mediante cartas aos titulares e carteis de aviso no terreo.
 

Lembra que...

  • O persoal de inspección debe ir sempre debidamente acreditado.

  • O pagamento da inspección da instalación individual efectúase a través da factura do gas, nunca no momento da inspección.

  • En caso de detectar anomalías na túa instalación, podes pedir o xustificante de corrección de anomalías.
     Ligazóns relacionadas:

Teléfonos de contacto​

Tarifas do servizo de inspección periódica 

Xustificante de corrección de anomalías