As instalacións fotovoltaicas son a mellor solución para que poidas xerar e consumir a túa propia enerxía doxeito máis sinxelo.

Dende Gas Natural Fenosa queremos axudarte a aforrar grazas á enerxía do sol, por iso:

Realizamos un estudo de viabilidade e custos da túa instalación e axudámoste a decidir a mellor opción.

Axudámoste a coñecer o potencial de aforro na túa factura eléctrica grazas á instalación de placas fotovoltaicas.
 

Quero un estudo gratuíto


Que preciso para poder instalar placas fotovoltaicas?

Tener superficie dispoñible en cuberta ou terreo anexo.

Espazo dispoñible orientado ao sur.

Que o consumo de enerxía eléctrica no teu edificio prodúzase durante as horas en que loce o sol.


Que son as instalacións fotovoltaicas?

As instalacións fotovoltaicas son capaces de captar a enerxía proveniente do Sol e transformala en enerxía eléctrica aproveitable para o consumo. A enerxía que xeran é renovable, e non requiren de reaccións químicas nin o uso de combustibles para funcionar. O seu compoñente básico é o panel fotovoltaico, que aproveita un efecto físico para transformar a luz en electricidade de baixa voltaxe. Esta electricidade transfórmase posteriormente ata a voltaxe axeitada para o seu uso por aparatos eléctricos.

Como a súa base é modular, poden construírse dende pequenos paneis para tellados ata grandes plantas directamente sobre o terreo, o que a fai adecuada para un amplo abano de usuarios.


Goza de todos os beneficios das placas fotovoltaicas:

Contribuirás a mellorar o medio, porque utilizarás enerxía renovable libre de emisións de CO2

Contribuirás a mellorar a cualificación enerxética do teu edificio.

As instalacións fotovoltaicas requiren pouco mantemento.

O actual marco legal permíteche elixir entre varias opcións segundo sexan as túas necesidades.


Tras a publicación do RD 900/2015 de autoconsumo definíronse dúas novas modalidades, Tipo 1 e 2, ademais do modo "illado de rede", quedando no marco global tres modalidades baixo as que as instalacións fotovoltaicas poden funcionar:

Instalacións illadas de rede eléctrica: o edificio debe abastecerse 100% de sistemas de xeración propios sen soporte de rede.

• Tipo 1: Aplica cando as instalacións de xeración de enerxía eléctrica están destinadas ao consumo propio e non se dan de alta no rexistro de produción, polo que non se percibe contraprestación por verter á rede. Existe un único suxeito, o consumidor e as instalacións deben cumprir dúas características, primeiro que a suma das potencias instaladas de xeración sexa inferior ou igual á potencia contratada e segundo que esta non sexa superior a 100 kW.Para máis información, feixe clic aquí.

 Tipo 2: Aplica cando a ou as instalacións de xeración de enerxía eléctrica están dadas de alta no rexistro de produción (rexistro administrativo de instalacións de produción de enerxía eléctrica conectadas), polo que percibe contraprestación por verter á rede. Existen dous suxeitos, o consumidor e o produtor. As instalacións debe cumprir dúas características, que a suma das potencias instaladas de xeración sexa inferior ou igual á potencia contratada, e ademais deben ser titularidade da mesma persoa física ou xurídica (produtor). Para máis información, feixe clic aquí.

 

Para mais información, solicita un estudo gratuíto e sen compromiso ou chama ao 900 40 20 20.
 


« Volver a Catálogo de Solucións
 


 

Enlaces relacionados:

Eficiencia energética para empresas