hilo navegacion-->NO

Com ser proveïdor de Gas Natural Fenosa?

A Gas Natural Fenosa l'alta en el registre de proveïdors es canalitza a través de les diferents unitats de compres. Aquestes determinen la conveniència o la necessitat d'incorporar nous proveïdors que es formalitza mitjançant la invitació al procés d'avaluació inicial de proveïdors.

Com ser proveïdor de Gas Natural Fenosa

Aquest procés d'avaluació inicial és el primer nivell per al registre de proveïdors. En aquest procés, el proveïdor emplena un qüestionari autodeclaratiu, sense aportar documents i s'analitza la seva idoneïtat per subministrar productes o serveis, a més, es consideren elements economicofinancers, recursos tècnics i humans, aptitud tècnica, així com aspectes legals i de reputació corporativa.

En aquest primer nivell es requereix l'adhesió inequívoca del proveïdor a la política de drets humans i al compromís de seguretat i salut laboral de Gas Natural Fenosa, així com disposar d'un codi ètic i el compromís de promoure pràctiques d'acord amb les pautes de conducta incloses en el Codi ètic de la companyia.

En el cas de passar a formar part del registre de proveïdors, el procés d'avaluació es du a terme periòdicament amb caràcter anual mitjançant l'actualització del qüestionari per part del proveïdor.

Addicionalment, Gas Natural Fenosa disposa d'un sistema de classificació de proveïdors extern anomenat "Repro", en compliment de les diferents directives europees d'aplicació a les activitats regulades en les quals desenvolupa la seva activitat. Així, els proveïdors que optin a desenvolupar aquest tipus d'activitats, s'hauran d'haver inscrit a Repro.

Així mateix, per als processos crítics de negoci, s'estableixen unes exigències d'homologació i acreditació els principis de la qual estan regulats a la Normativa interna de qualitat de proveïdors.