Condicions d'Espanya

Les condicions de compra són documents de carácer general l'objectiu dels quals és regular les relacions entre les empreses de Gas Natural Fenosa i els seus proveïdors. Aquestes condicions seran aplicables als contractes d'obres i serveis, adquisició de materials i/o equips, i també del seu muntatge, acordats entre les empreses de Gas Natural Fenosa i els seus proveïdors. Les condicions generals estan formades per una part general aplicable a tots els contractes (condicions generals globals), independentment del país on té lloc l'activitat, i per les condicions específiques corresponents al país (annex país), sent d'aplicació la versió vigent dels documents en cada moment.

NO YEAR

Taula de documents NO YEAR
Nom de l'informe Descripció Arxius

Condicions generals globals

Documents vigents per a les contractacions a Espanya a partir del 24 de gener del 2014. Protocolaritzats mitjançant l'escriptura atorgada pel notari de Madrid Fernando de la Cámara García el 14 de novembre del 2013.

Condicions específiques del país

Documents vigents a partir del 24 de gener del 2014. Protocolaritzats mitjançant l'escriptura atorgada pel notari de Madrid Fernando de la Cámara García el 14 de novembre del 2013.