Bo social llum


Per a consumidors vulnerables.

25%

De descompte

El bo social és un mecanisme regulat pel Govern que busca protegir a consumidors vulnerables amb menors possibilitats econòmiques.

Recentment hi ha hagut canvis respecte a qui pot acollir-se al Bo Social. En el Reial decret 897/2017, que ha entrat en vigor el 8 d'octubre de 2017 es recullen els nous criteris per ser beneficiari del Bo Social.

Els beneficiar-vos de l'antic Bo Social tenen un termini de 6 mesos (fins al 10/04/2018) per acreditar la condició de consumidor vulnerable. Mentrestant segueixen gaudint del Bo Social encara que no compleixin els nous criteris. Trobaràs més informació a sota, a la nostra pregunta freqüent “I si ja sóc beneficiari del Bo Social ¿haig de sol·licitar-ho de nou?".

El nou Bo Social estableix tres categories de clients vulnerables, que tindran uns descomptes diferents sobre el preu del Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).


Per a qui?


El Bo Social aplica a persones físiques clients del mercat domèstic, en el seu habitatge habitual, que tinguin contractada una tarifa del Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) o, en cas de no estar-ho, que accepta la formalització d'un contracte amb la comercialitzadora de referència acollit a PVPC amb una potència contractada igual o inferior a 10kW.
 
Consumidor Vulnerable


S'ha de complir algun dels següents requisits:

 

Que la seva renda o la renda conjunta anual de la unitat familiar al fet que pertanyi sigui:

≤ 1,5 () IPREM de 14 pagues, si no hi ha cap menor en la unitat familiar: 11.279€

≤ 2 () IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi 1 menor en la unitat familiar: 15.039€

≤ 2,5 () IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi 2 menors en la unitat familiar: 18.799€

Si reuneix circumstàncies especials (minusvalidesa amb discapacitat igual o superior al 33%, víctima de terrorisme o víctima de violència de gènere) els límits anteriors s'incrementen en 0,5 punts.

Estar en possessió del títol de família nombrosa.

Tots els membres que tenen ingressos en la unitat familiar han de ser pensionistes del Sistema de la Seguretat Social (jubilació o incapacitat permanent), percebent per això la quantia mínima vigent a cada moment, per a aquestes classes de pensió, i no percebre altres ingressos.

Consumidor Vulnerable Sever


Es considera Client Vulnerable Sever quan és vulnerable i, a més:

Que la seva renda o la renda conjunta anual de la unitat familiar al fet que pertanyi sigui:
 

≤ 0,75 () IPREM de 14 pagues, si no hi ha cap   menor en la unitat     familiar: 5.639,69 €

≤ 1 () IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi 1 menor en la unitat familiar: 7.519,59 €

≤ 1,25 () IPREM de 14 pagues, en el cas que hi hagi 2 menors en la unitat familiar: 9.399,48 €

Si reuneix circumstàncies especials (minusvalidesa amb discapacitat igual o superior al 33%, víctima).

Si és una família nombrosa, la unitat familiar ha de percebre una renda anual ≤ 2 (*) IPREM de 14 pagues: 15.039€.

Si és un Pensionista que percep la pensió mínima, la unitat familiar ha de percebre una renda anual ≤ 1 (*) IPREM de 14 pagues: 7.520€.

Consumidor en Risc d'Exclusió Social

Reunir els requisits per ser considerat vulnerable sever i, a més, ser atès pels Serveis Socials d'una Administració Pública (autonòmica o local) que financi almenys el 50 % de l'import de la seva factura a PVPC previ a l'aplicació del descompte per Bo Social. Els Serveis Socials corresponents han d'acreditar el pagament assumit en el termini de 5 mesos des de l'emissió de la factura.

 

Quina documentació es necessita per a sol·licitar-lo?

 
DocumentacióConsumidor Vulnerable /
Consumidor Vulnerable Sever
1. Fotocòpia del DNI o NIE del titular del punt de subministrament.
2. Fotocòpia del llibre de família de la unitat familiar del punt de subministrament o si escau certificació de la fulla individual del REGISTRE CIVIL del titular o de cadascun dels individus de la unitat familiar.
3. Fotocòpia del DNI o NIE de cadascun dels membres de la unitat familiar a la qual pertany el titular pels quals aquest document sigui obligatori i, si escau, dels menors de 14 anys d'edat de la unitat familiar que disposin d'ell.
4. Certificat d'empadronament en vigor del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
5. Fotocòpia del títol de família nombrosa.Només necessari en cas de ser família nombrosa
6. Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del que designi la comunitat autònoma, que acrediti Circumstàncies Especials.Només necessari en cas de complir circumstàncies especials

Sol·licita el teu descompte


Per sol·licitar el descompte del Bo Social pots triar la comercialitzadora de referència que prefereixes.
Baixa l'imprès corresponent, emplena'l i envia'l mitjançant alguna d'aquestes vies.
  Correu postal
Gas Natural Fenosa
Bo Social
(indicant el tipus de sol·licitud)

Apartat núm. 61084
28080 Madrid
 Telèfon
900 100 283
 Fax
93 463 09 06
 Adreça electrònica
bonosocial@gasnatural.com
 Centres d'atenció a clients:
Localitza el més proper a casa teva.

 

Centres d’ajuda

Preguntes freqüents

Bo Social
 • Què és el Bo Social?

  El bo social és un mecanisme de descompte en la factura elèctrica, fixat pel Govern, amb la finalitat de protegir a determinats col·lectius de consumidors econòmica o socialment més vulnerables.

  El bo social és un descompte que s'aplica sobre el PVPC (preu voluntari per al petit consumidor), a un límit màxim d'energia en el període de facturació.

  Després de la publicació del nou Reial decret 897/2017 de 6 d'octubre, es modifiquen les condicions i criteris soci econòmics necessaris per accedir a aquest Bo Social.

 • Qui pot sol·licitar el bo social i quins requisits ha de complir?

  Pot sol·licitar el Bo Social tot subjecte considerat “consumidor vulnerable”, “consumidor vulnerable sever” o “consumidor vulnerable en risc d'exclusió social” segons els criteris legals, sempre que reuneixi les següents condicions generals:

  • Que el titular sigui persona física.
  • Que el Punt de Subministrament pel qual se sol·liciti l'aplicació del bo social sigui el de l'habitatge habitual.
  • Que el titular està acollit al preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) o, en cas de no estar-ho, que accepta la formalització d'un contracte amb la comercializadora de referència acollit a PVPC.
  • Que la potència contractada per a aquest punt de subministrament sigui igual o inferior a 10 kW.


  A més ha de reunir alguna de les següents particulars:

  A. Per ser considerat “consumidor vulnerable”:


  1. Que el nivell de renda de la Unitat Familiar, sigui igual o inferior:

  a) 1,5 vegades el IPREM (11.279,39 €/any), si no existeix Unitat Familiar o NO hi ha menors en la mateixa o 2 vegades el IPREM (15.039,18 €/any) si a més el sol·licitant o algun membre de la Unitat Familiar té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima del terrorisme.
  b) 2 vegades el IPREM (15.039,19 €/any), si hi ha UN MENOR en la Unitat Familiar o 2,5 vegades el IPREM (18.798,98 €/any) si a més el sol·licitant o algun membre de la Unitat Familiar té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima del terrorisme.
  c) 2,5 vegades el IPREM (18.798,98 €/any) si hi ha DOS MENORS en la Unitat Familiar o 3 vegades el IPREM (22.558,77 €/any) si a més el sol·licitant o algun membre de la Unitat Familiar té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, és víctima de violència de gènere o víctima del terrorisme.


  2. Les famílies nombroses, totes sense excepció.

  3. Que el propi consumidor o en cas que existeixi Unitat Familiar, tots els membres que tinguin ingressos, sigui(n) pensionistes del Sistema de la Seguretat Social, per jubilació o incapacitat permanent, sempre que compleixen aquestes 2 condicions:

  a) Percebin la cuantían mínima vigent a cada moment per a aquestes classes de pensió
  b) No percebin altres ingressos.  B. Es considerarà, que és “consumidor vulnerable sever” quan es reuneixin alguna de les següents condicions:

   

  1. Que el nivell de renda sigui igual o inferior al 50% del requerit per al consumidor vulnerable, en cadascuna de les condicions corresponents.
  2. Si estant en possessió del títol de família nombrosa, la seva renda sigui igual o inferior a 2 vegades el IPREM (15.039,18 €/any)
  3. Si el propi consumidor o en cas que existeixi Unitat Familiar, tots els membres que tinguin ingressos), és/són pensionistes del Sistema de la Seguretat Social, per jubilació o incapacitat permanent, i sempre que percebin la cuantíanmínima vigent a cada moment per a aquestes classes de pensió i no percebin altres ingressos, quan la seva renda sigui igual o inferior a 1 vegada el IPREM (7.519,59 €/any).


  A més, el consumidor que complint els requisits per ser “consumidor vulnerable sever”, sigui atès pels serveis socials d'una administració autonòmica o local que financi almenys el 50% de l'import de la seva factura serà considerat “consumidor en risc d'exclusió social”, i el seu subministrament no podrà ser interromput.

 • Què és l'IPREM?

  IPREM és l'índex d'ús habitual per a la concessió d'ajudes i subsidis. Consulta aquí la Taula Resum de rendes.

 • Qui pot sol·licitar el bo social i quins requisits ha de complir?

  Quan el consumidor consideri que reuneix els requisits per tenir dret al bo social, ha d'emplenar-se i reunir la següent documentació:

  • Model de sol·licitud (Disponible a la web de cada Comercializadora de referència)
  • Fotocòpia del NIF o NIE del titular del punt de subministrament i, si escau, de tots els membres de la unitat familiar (inclosos els majors de 14 anys amb capacitat d'obrar i dels menors de 14 anys que disposin d'ell).
  • Certificat d'empadronament, individual o conjunt, de tots els membres de la unitat familiar.
  • Llibre de família o, si escau, certificació de la fulla individual del Registre Civil de cadascun dels integrants de la unitat familiar.


  Quan concorri alguna de les següents circumstàncies s'haurà d'aportar, a més:

  • En el cas de famílies nombroses, còpia del títol de família nombrosa en vigor.
  • En el cas que el titular o la unitat familiar estigui integrada exclusivament per pensionistes del Sistema de la Seguretat Social per jubilació o incapacitat permanent que cobrin la pensió mínima, certificat de la Seguretat Social per tots ells.
  • Certificat o document acreditatiu emès pels serveis socials de l'òrgan competent per a les circumstàncies especials de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, víctima de violència de gènere o víctima del terrorisme.

 • Quin descompte m'aplicaran?

  El descompte aplicable al consumidor vulnerable serà del 25% sobre el PVPC (preu voluntari per al petit consumidor).

  En el cas de reunir les condicions de consumidor vulnerable sever, el descompte serà del 40% sobre el PVPC.

  En tots dos casos, el descompte s'aplica sobre el terme d'energia i sobre el terme de potència del PVPC. En el terme d'energia, existeix un límit màxim anual d'energia amb dret a descompte que es calcula prorratejant aquest, entre el nombre de dies que comprèn cada factura. L'energia per sobre d'aquest límit es facturarà al PVPC sense descompte.

  Els límits d'energia sobre els quals s'aplicarà el descompte corresponent són els següents:

   
  Límits d'Energia
  CategoriaAnualMensual
  (Aproximat)
  Unitat familiar sense menors o demandant individual1.200 kWh100 kWh
  Unitat Familiar amb un menor1.680 kWh140 kWh
  Unitat familiar amb dos menors2.040 kWh170 kWh
  Unitat familiar famílies nombroses3.600 kWh300 kWh
  Unitat familiar amb la condició de pensionistes 1.680 kWh140 kWh

  El consumidor vulnerable en risc d'exclusió social, no abonarà en cap cas l'import de la factura.

 • Quan començaran a aplicar-me el bo social?

  El comercializador disposa de 15 dies hàbils, des de la recepció de sol·licitud del bo social juntament amb la documentació completa, per comunicar al sol·licitant el resultat de les comprovacions efectuades. A més, en cas de denegació, el comercializador ha d'indicar els motius de la mateixa.

  El bo social s'aplicarà en la primera factura rebuda després de la sol·licitud, sempre que hagi estat emesa almenys en els 15 dies hàbils posteriors a la recepció d'aquesta sol·licitud. En cas contrari, l'aplicació començarà en la factura immediatament posterior.

  Aquests terminis s'amplien durant els tres primers mesos des de l'entrada en vigor de l'Ordre ETU/943/2017, de 6 d'octubre, sent aquests terminis d'1 mes.

 • Durant quant temps m'aplicaran el bo social?

  El bo social sol·licitat s'aplicarà durant el termini de dos anys, sempre que amb anterioritat no es produeixi la pèrdua d'alguna de les condicions que donen drets a la seva percepció.

  Per al cas de les famílies nombroses, la vigència es manté fins a la caducitat del títol.

  En qualsevol cas, el consumidor està obligat a comunicar al comercializador qualsevol canvi que suposi la pèrdua de la condició de consumidor vulnerable, en el termini d'un mes des que es produeixi aquest canvi.

 • Com renovar el bo social

  Finalitzat el període de dos anys o la vigència del títol de família nombrosa, i amb una antelació mínima de 15 dies hàbils de la finalització d'aquest termini, el consumidor podrà sol·licitar la renovació mitjançant algun dels mitjans previstos a l'efecte d'efectuar la sol·licitud.

  Serà necessari adjuntar de nou tota la documentació a l'efecte de la nova comprovació dels requisits que atorguen el dret al bo social per a la renovació per part del titular i si escau, els membres de la unitat familiar. A més, i en el cas que concorri alguna de les circumstàncies especials (discapacitat, violència de gènere o víctima de terrorisme) haurà de també acreditar-se amb un certificat vàlid que estigui vigent.

 • A qui puc reclamar si existeixen discrepàncies quant a l'aplicació del descompte?

  En el cas que al consumidor se li hagi denegat el dret al bo social, o no estigui d'acord amb l'aplicació del mateix, podrà acudir als serveis de consum corresponents, segons l'establert en la normativa de defensa dels consumidors.

 • I si ja sóc beneficiari del bo social. Haig de sol·licitar-ho de nou?

  Si abans de la publicació de la nova normativa que regula el bo social elèctric, ja eres beneficiari del bo social, disposes de 6 mesos (a partir de 10 d'octubre de 2017 i fins al 10 d'abril de 2018) per acreditar la teva condició de consumidor (vulnerable, vulnerable sever o vulnerable en risc d'exclusió social) amb dret a l'aplicació del bo social, segons la normativa actualment vigent (RD 897/2017, de 6 d'octubre).

  Si transcorregut aquest termini no has acreditat que segueixes complint els requisits que donen accés al nou bo social, deixarà d'aplicar-se el descompte (a partir de la primera factura emesa pel comercializador de referència, o bé en la factura immediatament posterior).

  Durant aquest període transitori, les comercializadoras de referència no podran dur a terme refacturaciones en aplicació dels límits d'energia subministrada, establerts en aquest Reial decret, si aquestes són desfavorables per al consumidor.

 • On puc obtenir més informació?

   Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.

   Ordre ETU/943/2017, de 6 d'octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.

   Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Aquest lloc utilitza galetes pròpies i de tercers per personalitzar la navegació i analitzar la teva activitat al web amb objectius estadístics i per mostrar publicitat. Si hi continues navegant, considerem que n’acceptes l’ús. Política de galetes